کارگاه مقاله نویسی

دانشجویان محترم الهیات

کارگاه مقاله نویسی در تاریخ ۱۱ اسفند در خصوص پرسش و پاسخ فعالیت های پژوهشی ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار می گردد.

مکان: ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب

image-b572b14c78a69c16026b681f1bdcd6651faf0c574efb510d3882bad347f79b3d-V